Kvalitet og kompetanse

 

 

Helse Og Sosial Omsorg as (HOSO) ble etablert i 2005.

 

HOSO er et frittstående privat selskap som tilbyr tilrettelagte omsorgsboliger med miljøterapeutisk bistand tilpasset den enkelte beboers behov. Tjenestene er ment å være supplerende der det offentlig selv ikke har et egnet tilbud, innenfor rammen av

offentlig finansiering. Vi har boliger i Lier og Oslo kommune.

 

Vårt virksomhetsområde er mennesker med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og / eller psykisk utviklingshemming, med flere tilleggsdiagnoser.

 

Flere av våre beboere mottar tjenester som innebærer at man jobber opp i mot helse og omsorgstjenesteloven og de krav som stilles gjennom Kap. 9, for å redusere uønsket atferd og for å unngå bruk av makt og tvang. Dette innebærer at det kreves personell med 3-årig høyskoleutdanning innen helsefag og at øvrig personalet innehar kompetanse i forhold til forskrifter til denne loven.

 

Vi har referanser fra våre offentlige oppdragsgivere, og våre tjenestemottakere.

 

Lovhjemmel

Tjenester HOSO utfører er hjemlet i enkeltvedtak og er underlagt lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. Mars 1984 nr 15, på lik linje med alle private og offentlige enheter. Enkeltvedtakene kan være forankret i:

 

· Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.

· Forskrift til lov 2. Juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.